Tạo nút back to top (lên đầu trang) hiệu ứng đẹp trong Flatsome

Nếu bạn thấy nút back to top (lên đầu trang) mặc định trong theme Flatsome quá nhàm chán thì có thể tạo riêng 1 nút khác đẹp hơn với hiệu ứng scroll tới đâu thì viền màu tới đó như web demo mình đã tích hợp  tại đây: https://dienmay9.flatsome.vn/

Xem demo

Bước 1: Truy cập tới file functions.php của Child theme

Truy cập menu Giao diện -> Theme File Editor (Chỉnh sửa Giao diện) -> chọn file functions.php để sửa

Bước 2: Thêm đoạn code này vào cuối file functions.php

add_action( 'init', 'fn_remove_backtotop');
function fn_remove_backtotop() {
   remove_action( 'flatsome_footer', 'flatsome_go_to_top' );
}

add_action('wp_footer','fn_backtotop');
function fn_backtotop(){
  ?>

  <div class="progress-wrap">
    <svg class="progress-circle svg-content" width="100%" height="100%" viewBox="-1 -1 102 102">
     <path d="M50,1 a49,49 0 0,1 0,98 a49,49 0 0,1 0,-98"/>
    </svg>
  </div>
  <style>
    .progress-wrap {
     position: fixed;
     right: 30px;
     bottom: 30px;
     height: 46px;
     width: 46px;
     cursor: pointer;
     display: block;
     border-radius: 50px;
     z-index: 10000;
     opacity: 0;
     visibility: hidden;
     transform: translateY(15px);
     -webkit-transition: all 200ms linear;
      transition: all 200ms linear;
    }
    .progress-wrap.active-progress {
     opacity: 1;
     visibility: visible;
     transform: translateY(0);
    }
    .progress-wrap::after {
     position: absolute;
     font-family: "fl-icons" !important;
     content: "";
     text-align: center;
      font-size: 24px;
      color: #fff;
      left: 0;
      right: 0;
      margin: auto;
      background-color: var(--primary-color);
      border-radius: 99px;
      top: 50%;
      transform: translateY(-50%);
      height: 38px;
      width: 38px;
      line-height: 35px;
      cursor: pointer;
      display: block;
      z-index: 1;
     -webkit-transition: all 200ms linear;
      transition: all 200ms linear;
    }
    .progress-wrap:hover::after {
     background-color: #333;
    }
    .progress-wrap::before {
     position: absolute;
     font-family: "fl-icons" !important;
     content: "";
     text-align: center;
     line-height: 46px;
     font-size: 24px;
     opacity: 0;
     background: var(--primary-color); /* --- Pijl hover kleur --- */
     -webkit-background-clip: text;
     -webkit-text-fill-color: transparent;
     left: 0;
     top: 0;
     height: 46px;
     width: 46px;
     cursor: pointer;
     display: block;
     z-index: 2;
     -webkit-transition: all 200ms linear;
      transition: all 200ms linear;
    }
    .progress-wrap:hover::before {
     opacity: 1;
    }
    .progress-wrap svg path { 
     fill: none; 
    }
    .progress-wrap svg.progress-circle path {
     stroke: var(--primary-color); /* --- Lijn progres kleur --- */
     stroke-width: 4;
     box-sizing:border-box;
     -webkit-transition: all 200ms linear;
      transition: all 200ms linear;
    }
  </style>
  <script>
    

     jQuery(document).ready(function(){"use strict";
      
      var progressPath = document.querySelector('.progress-wrap path');
      var pathLength = progressPath.getTotalLength();
      progressPath.style.transition = progressPath.style.WebkitTransition = 'none';
      progressPath.style.strokeDasharray = pathLength + ' ' + pathLength;
      progressPath.style.strokeDashoffset = pathLength;
      progressPath.getBoundingClientRect();
      progressPath.style.transition = progressPath.style.WebkitTransition = 'stroke-dashoffset 10ms linear';  
      var updateProgress = function () {
       var scroll = jQuery(window).scrollTop();
       var height = jQuery(document).height() - jQuery(window).height();
       var progress = pathLength - (scroll * pathLength / height);
       progressPath.style.strokeDashoffset = progress;
      }
      updateProgress();
      jQuery(window).scroll(updateProgress); 
      var offset = 50;
      var duration = 550;
      jQuery(window).on('scroll', function() {
       if (jQuery(this).scrollTop() > offset) {
        jQuery('.progress-wrap').addClass('active-progress');
       } else {
        jQuery('.progress-wrap').removeClass('active-progress');
       }
      });    
      jQuery('.progress-wrap').on('click', function(event) {
       event.preventDefault();
       jQuery('html, body').animate({scrollTop: 0}, duration);
       return false;
      })
      
      
     });
     
    
  </script>
  <?php
}

 

Theo dõi
Thông báo của

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x