Một số hàm để trích xuất thông tin của sản phẩm trong WooCommerce

1. Sử dụng đối tượng $product

Biến global $product đại diện cho 1 sản phẩm, bạn có thể gọi nếu nó ở trong vòng lặp (danh mục , từ khóa) hoặc trong trang chi tiết sản phẩm. Dưới đây là các phương thức giúp bạn trích xuất thông tin của sản phẩm.

In both cases, here’s how to get all the product information:

// Get Product ID
$product->get_id(); (fixes the error: "Notice: id was called incorrectly. Product properties should not be accessed directly")
// Get Product General Info
$product->get_type();
$product->get_name();
$product->get_slug();
$product->get_date_created();
$product->get_date_modified();
$product->get_status();
$product->get_featured();
$product->get_catalog_visibility();
$product->get_description();
$product->get_short_description();
$product->get_sku();
$product->get_menu_order();
$product->get_virtual();
get_permalink( $product->get_id() );
// Get Product Prices
$product->get_price();
$product->get_regular_price();
$product->get_sale_price();
$product->get_date_on_sale_from();
$product->get_date_on_sale_to();
$product->get_total_sales();
// Get Product Tax, Shipping & Stock
$product->get_tax_status();
$product->get_tax_class();
$product->get_manage_stock();
$product->get_stock_quantity();
$product->get_stock_status();
$product->get_backorders();
$product->get_sold_individually();
$product->get_purchase_note();
$product->get_shipping_class_id();
// Get Product Dimensions
$product->get_weight();
$product->get_length();
$product->get_width();
$product->get_height();
$product->get_dimensions();
// Get Linked Products
$product->get_upsell_ids();
$product->get_cross_sell_ids();
$product->get_parent_id();
// Get Product Variations
$product->get_attributes();
$product->get_default_attributes();
// Get Product Taxonomies
$product->get_categories();
$product->get_category_ids();
$product->get_tag_ids();
// Get Product Downloads
$product->get_downloads();
$product->get_download_expiry();
$product->get_downloadable();
$product->get_download_limit();
// Get Product Images
$product->get_image_id();
$product->get_image();
$product->get_gallery_image_ids();
// Get Product Reviews
$product->get_reviews_allowed();
$product->get_rating_counts();
$product->get_average_rating();
$product->get_review_count();

2. Truy vấn bằng $product_id

Thay vì truy vấn thông tin sản phẩm trong vòng lặp , bạn có thể truy vấn bằng 1 product id cụ thể bằng function wc_get_product

// Get $product object from product ID
$product = wc_get_product( $product_id );
// Now you have access to (see above)...
$product->get_type();
$product->get_name();
// etc.
// etc.

3. You have access to the Order object or Order ID

How to get the product information inside the Order? In this case you will need to loop through all the items present in the order, and then apply the rules above.

// Get $product object from $order / $order_id
$order = new WC_Order( $order_id );
$items = $order->get_items();
foreach ( $items as $item ) {
    $product = wc_get_product( $item['product_id'] );
    // Now you have access to (see above)...
    $product->get_type();
    $product->get_name();
    // etc.
    // etc.
}

4. You have access to the Cart object

How to get the product information inside the Cart? In this case, once again, you will need to loop through all the items present in the cart, and then apply the rules above.

// Get $product object from Cart object
$cart = WC()->cart->get_cart();
foreach( $cart as $cart_item ){
    $product = wc_get_product( $cart_item['product_id'] );
    // Now you have access to (see above)...
    $product->get_type();
    $product->get_name();
    // etc.
    // etc.
}

Trả lời

Chat với chúng tôi qua Facebook
0888.090.898